Kontakt

  Bærekraft i Lag

  En oversikt over FNs bærekraftsmål

  Bygg- og anleggsbransjen generer 40 % av alle klimagassutslipp i hele verden. Vi i Lag gjør det vi kan for å bidra til at vi når klimamålene.

  en hånd som peker på rn arkitekttegning

  Entreprenørbransjen er preget av sterk konkurranse og pressede marginer. Bransjen er derfor underlagt et stort utviklingspress på digitale og bærekraftige gjennomføringsmodeller.

  Vi vil bidra til å realisere utviklingsmulighetene for byggebransjen. Vi jobber for kulturer som er åpne for å akseptere risiko og tvetydighet og for å lære av feilene som gjøres. Vi samler data for å sikre gode beslutningsgrunnlag.

  Vi ble miljøtårnsertifisert i 2019 og jobber aktivt med digitalisering for å forenkle, forbedre og fornye eksisterende prosesser. Vi har også utforsket og testet nye gjennomføringsmodeller ved hjelp av Lean og prefabrikasjon.

  husfasade

  Helse, miljø og sikkerhet 

  Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  I Lag jobber vi hver dag med tilrettelegging for god helse og livskvalitet i virksomheten. Vi mener at en god HMS-kultur bidrar til at vi blir en mer attraktiv arbeidsgiver, og at det er med og forhindrer  belastningsskader, utbrenthet, ulykker og andre uønskede hendelser.

  Vi har en egen HMS-ansvarlig i bedriften, og ledelsen samarbeider tett med de ansatte, organisasjoner og bedriftshelsetjenesten for å ha en så god HMS-kultur som mulig.  en hånd måler en planke med en linjal

  Utdanning

  Bærekraftsmål 4: God utdanning

  I Lag vil vi sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning gjennom å være lærebedrift og ved å fremme muligheter for livslang læring for alle ansatte. Livslang læring er en viktig kulturbygger for å håndtere framtidens utfordringer.

  God utdanning handler mye om tilgangen til framtidens arbeidskraft. Da må kreativiteten og ambisjonene til menneskene som er i organisasjonen utnyttes.

  Godt kvalifiserte ansatte gir oss konkurransekraft til å gjennomføre prosjekter til lavere kost, kortere tid og til bedre kvalitet enn konkurrentene.

  Lærlingeordningen er den viktigste rekrutteringen av tømrere til organisasjonen, og vi tar inn 3-5 lærlinger hvert år. Vi tar også inn praksiselever fra videregående opplæring.

  Vi har et godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor, virksomheter som driver kursing og opplæring og konkurrenter og andre virksomheter som ser vinn-vinn- effekter av å samarbeide.

  husfasade

  Sette bærekraftige spor i samfunnet

  Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Bygningene vi setter opp på oppdrag for offentlige og private byggherrer setter spor i samfunnet og utvikler byer og lokalsamfunn.

  Høyt endringspress og lave marginer, samt svært komplekse produksjonsprosesser, stiller store krav til økonomisk bærekraft. Gode prosjekter bidrar til stor verdiskapning for samfunnet og kundene.

  De aller fleste byggeprosjektene hvor vi er entreprenør, er prototyper som ikke har blitt bygget før, og som alle har sine unike forutsetninger i form av grunn- og tomteforhold. 

  Teamene i hvert prosjekt består av mennesker som kanskje ikke har jobbet sammen før, og det er viktig for oss å ha gode anleggs- og prosjektledere.

  For å komme i posisjon til å gjennomføre et byggeprosjekt konkurreres det blant annet på kostnad. Vi samarbeider med prosjekteringsfirmaer, rådgivere, underentreprenører og samarbeidspartnere og redusere kostnadene.

  mannlig snekker jobber

  Ansvarlig forbruk og produksjon

  Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  Vi gjennomfører totalentrepriser for byggherrer som vil oppføre nye bygninger eller renovere gamle. Selve gjennomføringen er en stor logistikkoperasjon hvor vi bygger med foredlede råvarer lag på lag til et ferdig produkt.

  I Lag forsøker vi alltid å optimalisere logistikken i prosjektene våre. Vi velger miljøvennlige produkter og materialer så langt det er mulig. Hvis infrastrukturen er på plass velger vi miljøvennlig oppvarming i byggeprosjektene.

  Kundene etterspør mer ansvarlig forbruk og produksjon. Bærekraft og sirkulærøkonomi er en del av bedriftskulturen, og vi legger til rette for og jobber med bærekraft på alle plan i organisasjonen.

  Avfallshåndtering er en viktig faktor for oss. Ressursforbruket av avfallsgenerering og avfallshåndtering er enormt, og det er stort forbedringspotensial.

   

  mann som har på hjelm

  Bidra til stoppe klimaendringene

  Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

  Bygg- og anleggsbransjen er en vesentlig bidragsyter til det totale miljøavtrykket i Norge. I Lag er vi miljøfyrtårnsertifisert for å sette arbeidet med miljø og klima i system og jobbe med kontinuerlig forbedring. Vi bidrar til å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.